1-11- رشته های سمپاتیک قلب:9
فصل دوم:مروری بر تحقیقات پیشین
2-1- مطالعات انجام شده در رابطه با اثرات بومادران11
2-2- هدف15
عنوان صفحه
2-3- فرضیات15
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- مواد مورد استفاده17
3-2- وسایل مورد استفاده18
3-3- روش کار19
3-3-1-روش عصاره گیری21
3-3-2- چگونگی تهیه و نگهداری موش های صحرایی21
3-3-3-گروه بندی موش ها21
3-3-4- اجزای سیستم ثبت فشار خون23
3-4- مراحل انجام آزمایش24
3-4-1- چگونگی تجویز دارو26
3-5- واکاوی آماری27
فصل چهارم: نتایج
4-1-گراف های ثبت شده با دستگاه29
4-2- فشار میانگین سرخرگی در پاسخ به دوز های مختلف عصاره شیرین بیان31
4-3- فشار میانگین، فشار سیستولی ، دیاستولی و ضربان قلب در حضور عصاره و حلال عصاره32
عنوان صفحه
4-3-1 مقایسه اثرات عصاره بومادران (دوز 60 میلی گرم بر کیلوگرم) به عنوان گروه آزمایش با اثرات حلال هم حجم عصاره (اتانول 70 درصد) به عنوان گروه کنترل بر روی فشار خون32
4-3-2 مقایسه اثرات عصاره بومادران (دوز 60 میلی گرم بر کیلوگرم) به عنوان گروه آزمایش با اثرات حلال هم حجم عصاره (اتانول 70 درصد) به عنوان گروه کنترل بر روی ضربان قلب33
4-4- فشار میانگین، فشار سیستولی ، دیاستولی و ضربان قلب در حضور عصاره و حلال عصاره و داروی استیل کولین(دوز 01/0 میلی گرم بر کیلوگرم)36
4-4-2- فشار سیستولی در حضور حلال عصاره و استیل کولین37
4-4-3- فشار سیستولی در حضور عصاره بومادران و استیل کولین38
4 -4-4- فشار دیاستولی در حضور حلال عصاره و استیل کولین39
4-4-5- فشار دیاستولی در حضور عصاره بومادران و استیل کولین40
4-4-6- فشار میانگین سرخرگی در حضور حلال عصاره و استیل کولین41
4-4-7- فشار میانگین سرخرگی در حضور عصاره و استیل کولین42
4-4-8- ضربان قلب در حضورحلال عصاره و استیل کولین44
4-4-9- ضربان قلب در حضور عصاره بومادران و استیل کولین45
4-5- فشار میانگین، فشار سیستولی ، دیاستولی و ضربان قلب در حضور عصاره و حلال عصاره و داروی اپی نفرین(دوز 04/0 میلی گرم بر کیلوگرم)46
4-5-2- فشار سیستولی در حضور حلال عصاره و اپی نفرین47
4-5-3- فشار سیستولی در حضور عصاره بومادران و اپی نفرین49
4-5-4- فشار دیاستولی در حضور حلال عصاره و اپی نفرین50
4-5-6- فشار میانگین سرخرگی در حضور حلال عصاره و اپی نفرین52
عنوان صفحه
4-5-7- فشار میانگین سرخرگی در حضور عصاره بومادران و اپی نفرین53
4-5-8- ضربان قلب در حضور حلال عصاره و اپی نفرین54
4-5-9- ضربان قلب در حضور عصاره بومادران و اپی نفرین55
4-6- فشار میانگین و فشار سیستولی و دیاستولی و ضربان قلب در حضور عصاره بومادران، حلال عصاره و داروی L-NAME (دوز 5 میلی گرم بر کیلوگرم)56
4-6-2- فشار سیستولی در حضور حلال عصاره و L-NAME57
4-6-3- فشار سیستولی در حضور عصاره بومادران و L-NAME58
4-6-4- فشار دیاستولی در حضور حلال عصاره و داروی L-NAME59
4-6-5- فشار دیاستولی در حضور عصاره و L-NAME60
4-6-6-فشار میانگین سرخرگی در حضور حلال عصاره و L-NAME61
4-6-7- فشار میانگین سرخرگی در حضور عصاره و L-NAME62
4-6-8- ضربان قلب در حضور حلال عصاره و L-NAME64
4-6-9-ضربان قلب در حضور عصاره و L-NAME65
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بررسی اثر عصاره آبی الکلی برگ و گل بومادران شیرازی بر فشار خون(فشار میانگین سرخرگی، فشار سیستولی و دیاستولی) و ضربان قلب67
5-2- تداخل اثر عصاره آبی -الکلی برگ و گل بومادران شیرازی با سیتم کولینرژیک در سیستم قلب و عروق موش صحرایی نر69
عنوان صفحه
5-3- تداخل اثر عصاره آبی -الکلی برگ وگل بومادران شیرازی با سیستم آدرنرژیک در سیستم قلب و عروق موش صحرایی نر70
5-4- تداخل اثر عصاره آبی -الکلی برگ وگل بومادران شیرازی با سیستم نیتررژیک72
5-5- نتیجه گیری74
5-6- پیشنهادات74
فهرست منابع75
منابع فارسی75
منابع انگلیسی76

عنوان صفحه
فهرست جدول ها
جدول 4-1-مقایسه تغییرات فشار (سیستولی، دیاستولی و میانگین) درحالت تزریق حلال عصاره نسبت به حالت پایه در گروه کنترل32
جدول 4-2- مقایسه تغییرات فشار (سیستولی، دیاستولی و میانگین) درحالت تزریق عصاره بومادران نسبت به حالت پایه در گروه آزمایش33
جدول 4-3-مقایسه تغییرات ضربان قلب درحالت تزریق حلال عصاره نسبت به حالت پایه(گروه کنترل) و تزریق عصاره نسبت به حالت پایه(گروه آزمایش)33
جدول4-4 – تغییرات فشار سیستولی در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استیل کولین37
جدول 4-5- تغییرات فشار سیستولی در حضور تواًم عصاره بومادران شیرازی و استیل کولین38
جدول4-6- تغییرات فشار دیاستولی در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استیل کولین39
جدول4-7- تغییرات فشار دیاستولی در حضور تواًم عصاره بومادران شیرازی و استیل کولین40
جدول4-8-تغییرات فشار میانگین سرخرگی در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استیل کولین41
جدول4-9-تغییرات فشار میانگین سرخرگی در حضور تواًم عصاره بومادران شیرازی و استیل کولین43
عنوان صفحه
جدول4-10-تغییرات ضربان قلب در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استیل کولین44
جدول4-11- تغییرات ضربان قلب در حضور تواًم عصاره بومادران شیرازی و استیل کولین45
جدول4-12- تغییرات فشار سیستولی در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپی نفرین48
جدول 4-13 – تغییرات فشار سیستولی در حضور تواًم عصاره بومادران شیرازی و اپی نفرین49
جدول4-14- تغییرات فشار دیاستولی در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپی نفرین50
جدول 4-15- تغییرات فشاردیاستولی در حضور تواًم عصاره بومادران شیرازی و اپی نفرین51
جدول4-16- تغییرات فشار میانگین در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپی نفرین52
جدول4-17- تغییرات فشار میانگین در حضور تواًم عصاره و اپی نفرین53
جدول4-18-تغییرات ضربان قلب در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپی نفرین54
جدول4-19-تغییرات ضربان قلب در حضور تواًم عصاره (erio)و اپی نفرین(Epi)55
جدول4-20- تغییرات فشار سیستولی در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و L-NAME57
جدول4-21- تغییرات فشار سیستولی در حضور تواًم عصاره و L-NAME58
عنوان صفحه
جدول4-22- تغییرات فشار دیاستولی در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و L-NAME59
جدول4-23- تغییرات فشاردیاستولی در حضور تواًم عصاره و L-NAME61

جدول4-24- تغییرات فشار میانگین سرخرگی در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و62
L-NAME62
جدول4-25- تغییرات فشارمیانگین سرخرگی در حضور تواًم عصاره و L-NAME63
جدول4-26- تغییرات ضربان قلب در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و L-NAME64
جدول4-27- تغییرات ضربان قلب در حضور تواًم عصاره و L-NAME65
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1- بومادران شیرازی(Achillea eriophora DC.)3
شکل(1-2) ساختار برخی از فلاوونوئید های موجود در گونه های مختلف جنسAchillea4
شکل 1- 3-سنتز نیتریک اکساید در اندوتلیوم عروق6
شکل 3-1قیف پرکولاتور20
شکل 3-2-روتاری20
شکل 3-3- Freez-dryer21
شکل 3-4- دستگاه Power lab24
شکل 3-5-تراکئوستومی25
شکل 3-7-اتصال کانول سرخرگی به ترانسدیوسر فشار و نحوه قرار گیری کانول سیاهرگی26
شکل 3-6-کانول گذاری سرخرگ و سیاهرگ رانی25
شکل 4-1-گراف ثبت شده از ABP , Ps , Pd , MAP , HR (به ترتیب از بالا به پایین) در حالت پایه29
شکل 4-2-گراف ثبت شده از ABP , PS , Pd , MAP , HR (به ترتیب از بالا به پایین) در حالت تزریق عصاره29
شکل 4-3-گراف ثبت شده از ABP ,PS, Pd , MAP , HR (به ترتیب از بالا به پایین) در حالت تزریق حلال عصاره(اتانول 70 درصد)30
عنوان صفحه
شکل 4-4- مقایسه میزان افت فشارمیانگین سرخرگی در پاسخ به دوزهای مختلف عصاره بومادران شیرازی نسبت به حالت پایه31
شکل 4-5- تغییرات فشار(سیستولی، دیاستولی ومیانگین) در حالت تزریق حلال عصاره نسبت به حالت پایه34
شکل 4-6- تغییرات فشار(سیستولی، دیاستولی ومیانگین) در حالت تزریق عصاره نسبت به حالت پایه34
شکل 4-7-میزان تغییرات ضربان قلب در حالت تزریق حلال نسبت به سطح پایه35
شکل 4-8-میزان تغییرات ضربان قلب در حالت تزریق عصاره نسبت به سطح پایه35
شکل 4-9-مقایسه میزان فشار میانگین در حالت پایه (B) و حالت کنترل داروی استیل کولین(تزریق آب مقطرW) در دو گروه کنترل و آزمایش36
شکل 4-10-مقایسه میزان تغییرات ضربان قلب در حالت پایه (B) و حالت کنترل داروی استیل کولین(تزریق آب مقطرW) در دو گروه کنترل و آزمایش37
شکل 4-11- تغییرات فشار سیستولی در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استیل کولین38
شکل 4-12- تغییرات فشار سیستولی در حضور تواًم عصاره و استیل کولین39
شکل4-13- تغییرات فشار دیاستولی در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استیل کولین40
عنوان صفحه
شکل 4-14- تغییرات فشار دیاستولی در حضور تواًم عصاره و استیل کولین41
شکل 4-15- تغییرات فشار میانگین سرخرگی در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استیل کولین42
شکل 4-16- تغییرات فشار میانگین سرخرگی در حضور تواًم عصاره و استیل کولین43
شکل 4-17- تغییرات ضربان قلب در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و استیل کولین45
4-18- تغییرات ضربان قلب در حضور تواًم عصاره بومادران و استیل کولین46
شکل 4-19- مقایسه میزان فشار میانگین در حالت پایه (B) و حالت کنترل داروی اپی نفرین(تزریق آب مقطرW) در دو گروه کنترل و آزمایش47
شکل 4-20-مقایسه تغییرات ضربان قلب در حالت پایه (B) و حالت کنترل داروی اپی نفرین(تزریق آب مقطرW) در دو گروه کنترل و آزمایش47
شکل 4-21- تغییرات فشار سیستولی در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپی نفرین48
شکل 4-22- تغییرات فشار سیستولی در حضور تواًم عصاره و اپی نفرین49
شکل 4-23- تغییرات فشار دیاستولی در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپی نفرین(S+Epi)50
شکل 4-24- تغییرات فشار دیاستولی در حضور تواًم عصاره و اپی نفرین51
شکل 4-25- تغییرات فشار میانگین سرخرگی در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپی نفرین(S+Epi)52
شکل 4-26- تغییرات فشار میانگین در حضور تواًم عصاره و اپی نفرین53
عنوان صفحه
شکل 4-27- تغییرات ضربان قلب در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپی نفرین(S+Epi)54
شکل 4-28- تغییرات ضربان قلب در حضور تواًم عصاره و اپی نفرین(erio+Epi)55

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 4-29- مقایسه میزان فشار میانگین در حالت پایه (B) و حالت کنترل داروی L-NAME(تزریق آب مقطرW) در دو گروه کنترل و آزمایش56
شکل 4-30- مقایسه تغییرات ضربان قلب در حالت پایه (B) و حالت کنترل داروی L-NAME(تزریق آب مقطرW) در دو گروه کنترل و آزمایش57
شکل 4-31- تغییرات فشار سیستولی در حضور تواًم حلال عصاره و L-NAME58
شکل 4-32- تغییرات فشار سیستولی در حضور تواًم عصاره و L-NAME59
شکل 4-33- تغییرات فشار دیاستولی در حضور تواًم حلال عصاره و L-NAME60
شکل 4-34- تغییرات فشار دیاستولی در حضور تواًم عصاره و L-NAME61
شکل 4-35- تغییرات فشار میانگین سرخرگی در حضور تواًم حلال عصاره و L-NAME62
شکل 4-36- تغییرات فشار میانگین سرخرگی در حضور تواًم عصاره و L-NAME63
شکل 4-37- تغییرات ضربان قلب در حضور تواًم حلال عصاره و L-NAME64
شکل 4-38- تغییرات ضربان قلب در حضور تواًم عصاره و L-NAME65

فصل اول
مقدمه
1-1بومادران
گیاه بومادران متعلق به جنس Achillea L. و تیره Asteraceae می باشد. جنس Achillea در ایران 19 گونه گیاه علفی چندساله و غالبا معطّر دارد. گونه های بومی آن عبارتند از:
A. Aucheri Boiss. A. eriophora DC.
A.callichroa Boiss. Boiss. A. talagonica
A. kellalensis Boiss. Rech.f.A. pachycephala
A. Oxyodonata Bioss.
دیگر گونه های این جنس علاوه بر ایران در عراق، آناتولی، سوریه، قفقاز، لبنان، فلسطین، روسیه مرکزی، ماورای قفقاز، ترکمنستان، افغانستان، آسیای جنوب غربی و آسیای مرکزی نیز می رویند)1(.
بومادران ساقه ای به ارتفاع 20 تا 90 سانتیمتر و حتّی بیشتر دارد. در دشت ها و دامنه های بعضی از نواحی کوهستانی اروپا و آسیا، منجمله ایران به حالت خودرو می روید. برگ های آن عاری از دمبرگ، پوشیده از کرک و منقسم به بریدگی های بسیار باریک است. کاپیتول های کوچک و متعدد آن، وضع مجتمع به صورت گل آذین دیهیم دارد(2).
از کلیه قسمت های این گیاه، بوی قوی استشمام می شود به طوریکه به مجرد دست زدن به اعضاء گیاه، این بو احساس می گردد. قسمت های مورد استفاده این گیاه، سرشاخه های گلدار و برگ آن است که طعم تلخ و بوی قوی دارند(3).
1-2-بومادران شیرازی
Achillea eriophora DC. (شکل1 -1)یکی از گیاهان بومی جنس Achillea در ایران می باشد و در زبان فارسی به آن بومادران جنوبی، سرزردو، بومادران شیرازی گفته می شود. پراکندگی این گیاه در استان های جنوبی و در ارتفاع 700 تا 3000 متر می باشد.( Peter et al ,1997)
شکل 1-1- بومادران شیرازی(Achillea eriophora DC.)
1-3ترکیبات موجود در گیاهان جنس Achillea
با تحقیقات فیتوشیمیایی بر روی گونه های مختلف جنس Achillea مشخص شده که ترکیبات موجود در گیاهان این جنس، از نظر زیستی ترکیبات بسیار فعالی هستند. از ترکیبات مهم موجود در در این گیاهان فلاوونوئیدها(شکل 1-2)، ترپنوییدها، لیگنان ها، مشتقات آمینواسیدی، اسیدهای چرب،آلکامیدها می باشند(Saeidnia et al, 2011).
شکل(1-2) ساختار برخی از فلاوونوئید های موجود در گونه های مختلف جنسAchillea
Saeidnia et al (2011)
1-4خواص درمانی بومادران
بومادران، گیاهی است دارویی و ارزنده که مصرف آن از قرن اول میلادی بین مردم معمول بوده است به طوری که در آن زمان برای برای بند آوردن خون و علاج زخم هایی که با خونروی همراه بوده استفاده می شده و به آن اعتقاد زیاد داشته اند. ضمناً از این گیاه در مراسم سحر و جادو استفاده می کرده اند. در قرون وسطی، بومادران را برای بند آوردن خونروی های بینی، اختلالات قاعدگی، بی خوابی، اختلالات بینایی، وجود خون در ادرار، اخلاط خونی، صرع و غیره به کار می برده اند. استفاده از آن برای مصارف درمانی از این زمان به بعد رو به افزایش یافت به طوری که تدریجاً علاوه بر موارد مذکور، از آن در رفع بیماری هایی نظیر بیماری های کبدی و کلیوی، بواسیر و غیره استفاده می شده است و با آن که در قرن حاضر، تدریجاً استفاده از آن کاهش یافت، با این حال، بررسی های جدید، ضمن تأیید برخی از اثرات درمانی بومادران، جای آن را در ردیف گیاهان دارویی مفید، محفوظ نگهداشت. دم کرده سرشاخه های گلدار بومادران، در رفع گاستریت های حاد و مزمن، رفع نفخ اثر نافع دارد. ضمناً سوء هاضمه های ناشی از نفخ را از بین می برد.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید